BASIC

(Doanh nghiệp nhỏ)
99,000 VND
/user/tháng
 • Dashboard
 • Quản lý công việc (nhập, xuất, chuyển kho)
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý kế hoạch vật tư
 • Yêu cầu vật tư
 • Nhập, xuất, chuyển kho (có đề nghị/xét duyệt)
 • Vật tư, nhóm vật tư
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý khách hàng
 • Báo cáo
 • Thông báo, nhắc nhở

ADVANCED

(Doanh nghiệp vừa)
199,000 VND
/user/tháng
 • Dashboard
 • Quản lý công việc (full)
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý kế hoạch vật tư
 • Yêu cầu vật tư
 • Nhập, xuất, chuyển kho (full)
 • Vật tư, nhóm vật tư
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý khách hàng
 • Báo cáo
 • Thông báo, nhắc nhở

ENTERPRISE

(Doanh nghiệp lớn)
Liên Hệ
 • Dashboard
 • Quản lý công việc (full)
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý kế hoạch vật tư
 • Yêu cầu vật tư
 • Nhập, xuất, chuyển kho (full)
 • Vật tư, nhóm vật tư
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý khách hàng
 • Báo cáo
 • Thông báo, nhắc nhở
 • TÙY BIẾN TÍNH NĂNG, QUY TRÌNH, GIAO DIỆN THEO YÊU CẦU