BASIC
(Doanh nghiệp nhỏ)
300,000 VND/tháng
 • Quản lý Công việc
 • Quy trình full
 • Quản lý kế hoạch
 • KL nhập vật tư vs KL thầu
 • Quản lý yêu cầu vật tư
 • Quản lý mua vật tư
 • Quản lý kho
 • Báo cáo tự động
 • Thông báo, nhắc nhở
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Không giới hạn dự án
 • Tối đa 10 user
 • 2GB dung lượng
 • Đóng 6 tháng
STARTER
(Doanh nghiệp vừa)
990,000 VND/tháng
 • Quản lý Công việc
 • Quy trình full
 • Quản lý kế hoạch
 • KL nhập vật tư vs KL thầu
 • Quản lý yêu cầu vật tư
 • Quản lý mua vật tư
 • Quản lý kho
 • Báo cáo tự động
 • Thông báo, nhắc nhở
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Không giới hạn dự án
 • Tối đa 20 user
 • 15GB dung lượng
 • Đóng 6 tháng
GROWING
(Doanh nghiệp lớn)
2,200,000 VND/tháng
 • Quản lý Công việc
 • Quy trình full
 • Quản lý kế hoạch
 • KL nhập vật tư vs KL thầu
 • Quản lý yêu cầu vật tư
 • Quản lý mua vật tư
 • Quản lý kho
 • Báo cáo tự động
 • Thông báo, nhắc nhở
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Không giới hạn dự án
 • Tối đa 50 user
 • 50GB dung lượng
 • Đóng 6 tháng
ENTERPRISE
Liên hệ
 • Tùy biến, phát triển theo yêu cầu doanh nghiệp