Điều khoản sử dụng SiteMAGE

SiteMAGE là phần mềm SAAS quản lý vật tư Công trình, được phát triển và sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Techbros.

Techrbos, thông qua SiteMAGE, cung cấp công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp. Các khách hàng đồng ý sử dụng SiteMAGE là phần mềm làm việc tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

Techbros bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Các chỉnh sửa sẽ được cập nhật trên Website sitemage.com và được thông báo cho các khách hàng của SiteMAGE thông qua, nhưng không giới hạn các hình thức như: email, thông báo qua Phần mềm…